Femolene MENOPAUSE SR PIL

FEMOLENE MENOPAUSE SR CAPSULES 

PATIENT INFORMATION LEAFLET

SCHEDULING STATUS:

Scheduled 0

PROPRIETY NAME AND DOSAGE FORM:

Femolene Menopause SR Capsules

Read this leaflet carefully because it contains important information for you

Femolene Menopause SR Capsules is available without a doctor’s prescription.

 • Keep this leaflet. You may need to read it again.
 • Do not share Femolene Menopause SR Capsules with any other person.
 • Ask your doctor, pharmacist or healthcare provider if you need more information or advice.

1. WHAT FEMOLENE MENOPAUSE SR CAPSULES CONTAINS: 

Per one Capsule contains: Actives

Soya Isoflavone                                     125 mg

Vitamin B6                                             9.4 mg

In-active Ingredients:  Magnesium Stearate

Soya Isoflavone: Possible allergen

2. WHAT FEMOLENE MENOPAUSE SR CAPSULES ARE USED FOR:

Femolene Menopause SR is a combination of Soya Isoflavones and Vitamin to help alleviate the symptoms of menopause.

3. BEFORE YOU TAKE/USE FEMOLENE MENOPAUSE SR CAPSULES:

Do not take Femolene Menopause SR Capsules:

 • If you are known to be hypersensitive (allergic) to (active ingredient) or any of the ingredients. (see; COMPOSITION)
 • Do not use if you currently have or previously had breast cancer and or breast tumors or if you are predisposed to breast cancer, as indicated by abnormal mammogram and/or biopsy, or family member with breast cancer. 
 • Thyroid disorders, bleeding disorders, surgery (anti-platelet effects), anaemia, liver disorders, schizophrenia, antioplasty, Leber’s disease, diabetes, heamochromatosis, hypercalcaemia, renal osteodystrophy with hyperphosphataemia, epilepsy, kidney stones, cardiac conditions.

Always tell your health care provider if you are taking any other medicine. If you are pregnant or breastfeeding your baby, please consult your health care provider for advice before taking this medicine.

Pregnancy and breastfeeding:

Femolene Menopause SR Capsules is not recommended for pregnant and lactating mothers to use this medicine. Safety and efficacy on these conditions has not been investigated.

Important information about some of the ingredients of Femolene Menopause SR Capsules:

Soya Isoflavone: Possible allergen

Inactive: All inactive ingredient added on the formulation of Femolene Menopause SR Capsules are known to be well tolerated.

Taking/ Giving/ Using other medicines with Femolene Menopause SR Capsules:

Always tell your healthcare provider if you are taking any other complementary or traditional medicine before giving you child Femolene Menopause SR Capsules. 

4. HOW TO USE FEMOLENE MENOPAUSE SR CAPSULES:

Do not share medicine with any other person.

Take one capsule in the morning, after breakfast

Take the Capsule with sufficient quantity of liquid (e.g. one glass of water)

Always take Femolene Menopause SR Capsules exactly as per recommendation of the Package Insert or by your health care provider and if you are unsure.

In the event of overdosage, consult your doctor or pharmacist. If neither is available, contact the nearest hospital or poison control centre.

If you use more Femolene Menopause SR Capsules than you should:

Do not take more than recommended dose. (See Package Insert)

In the event of overdosage, consult your doctor, pharmacist or healthcare provider. If neither is available, contact the nearest hospital or poison center.

If you forget to take / missed a dose of Femolene Menopause SR Capsules:

Do not take double dose to make up for forgotten individual doses. 

5. POSSIBLE SIDE EFFECTS:

There has not been cases of frequent or less frequent side effects reported when taking Femolene Menopause SR Capsules

Only in cases of overdosage or hypersensitivity reaction you may experience the following side effects: 

 • headaches, 
 • nausea, 
 • vomiting, 
 • diarrhoea, 
 • yellow-orange discoloration of the urine. 

However you should your consult with your healthcare provider before taking any dietary supplement ingredient. 

If you notice any side effects not mentioned in this leaflet after taking Femolene Menopause SR Capsules, stop immediately the use of the product and consult your healthcare provider, please inform your healthcare provider for advice.

6. STORAGE CONDITION:

Store all medicines out of reach of children

Store in a cool, dry place below or at 25 0C.

Keep the container in the original packaging and in an outer carton.

Protect from light.

Do not store in a bathroom.

Do not use after expiry date stated on the label /carton and on the bottle.

Do not use Femolene Menopause SR Capsules if you notice any visible signs of deterioration. 

Return all unused medicine to your pharmacist/ supplier.

Do not dispose of unused medicines in drains or sewage systems.

7. PRESENTATION OF FEMOLENE MENOPAUSE SR CAPSULES:

Capsules packed in white plastic bottle in an outer carton, presented in 30’s pack size.

8. IDENTIFICATION OF FEMOLENE MENOPAUSE SR CAPSULES:

Maroon capsules.

9. REGISTRATION NUMBER:

Date of Registration of Medicines:

[Will be allocated by SAHPRA upon registration]

10. NAME AND ADDRESS OF REGISTRATION HOLDER:

Kenza Health (Pty) Ltd Suite 177,  Private BagX7, Northriding 2162

11. DATE OF PUBLICATON:

August 2023

 

FEMOLENE MENOPAUSE SR KAPSULES

PASIËNTINLIGTINGSBLAADJIE

BYLAE STATUS:

Geskeduleer 0

EIENDOM NAAM EN DOSISVORM:

Femolene Menopause SR Kapsules

Lees hierdie blaadjie sorgvuldig deur omdat dit belangrike inligting bevat

Femolene Menopause SR Kapsules is beskikbaar sonder die voorskrif van ‘n dokter.

 • Hou hierdie pamflet. Jy sal dit dalk weer moet lees.
  • Moet nie Femolene Menopause SR Kapsules met enige ander persoon deel nie.
  • Vra jou dokter, apteker of gesondheidsorgverskaffer as jy meer inligting ofbadvies nodig het.

1. INHOUD VAN  FEMOLENE MENOPAUSE SR KAPSULES:

Per een kapsule bevat: Aktiewe

Soja Isoflavone         125 mg

Vitamien B6                9.4 mg

Inaktiewe bestanddele: Magnesium Stearate

Soja-isoflavoon: Moontlike allergeen

2. WAARVOOR FEMOLENE MENOPAUSE SR KAPSULES GEBRUIK WORD:

Femolene Menopause SR is ‘n kombinasie van Soja Isoflavones en vitamines om die simptome van menopouse te verlig.

3. VOORDAT U FEMOLENE MENOPAUSE SR KAPSULES GEBRUIK :

Moenie Femolene Menopouse SR Kapsules neem nie:

 • As jy bekend is dat jy hipersensitief (allergies) is vir (aktiewe bestanddeel) of enige van die bestanddele. (sien; SAMESTELLING)
  • Moet nie gebruik as jy tans borskanker of borswasse het of voorheen gehad het nie, of as borskanker vermoed word nie, soos aangedui deur abnormale mammogram en / of biopsie, of familielid met borskanker.
  • Tiroïedversteurings, bloedingafwykings, chirurgie (bloedplaatjie-effekte), bloedarmoede, lewerafwykings, skisofrenie, antioplastie, Leber se siekte, diabetes, heamochromatosis, hiperkalsemie, renale osteodiestrofie met hyperfosfatemie, epilepsie, nierstene, kardiale toestande.

Vertel altyd jou gesondheidsorgverskaffer as jy enige ander medisyne gebruik. As u swanger is of borsvoed, raadpleeg u gesondheidsorgverskaffer vir advies voordat u hierdie medisyne gebruik.

Neem Femolene Menopouse SR Kapsules Met Kos En Drank:

Femolene-menopouse SR kapsules kan met vloeistowwe soos water, melk, sappe of enige ander koeldrank geneem word. 

Swangerskap en borsvoeding:

Femolene Menopause SR Kapsules word nie aanbeveel vir swanger en lakterende moeders om hierdie medisyne te gebruik nie. Veiligheid en doeltreffendheid onder hierdie toestande is nie ondersoek nie.

Ry en gebruik masjinerie:

Femolene Menopause SR Kapsules en aanbevole dosis het geen effek op die vermoë om masjinerie of bestuur te bestuur nie.

Belangrike inligting oor sommige van die bestanddele van Femolene Menopause SR Kapsules:

Soja-isoflavoon: Moontlike allergeen

Onaktief: Al die onaktiewe bestanddeel wat bygevoeg word op die formulering van Femolene Menopause SR Kapsules is bekend om goed verdra te word.

Neem / Gee / Gebruik ander medisyne met Femolene Menopouse SR Kapsules:

Vertel altyd jou gesondheidsorgverskaffer as jy enige ander aanvullende of tradisionele medisyne gebruik voordat jy die Femolene Menopause SR Kapsules gee.

4. HOE OM FEMOLENE MENOPAUSE SR KAPSULES TE GEBRUIK:

Moenie medisyne met enige ander persoon deel nie.

Neem een in die oggend, na ontbyt 

Neem die Kapsule met voldoende hoeveelheid vloeistof (bv. Een glas water)

Neem altyd Femolene Menopause SR Kapsules presies soos per aanbeveling van die pakketinvoer of deur u gesondheidsorgverskaffer.

In geval van oordosering, raadpleeg u dokter of apteker. Indien nie beskikbaar is nie, kontak die naaste hospitaal of gifbeheersentrum.

As jy meer Femolene Menopause SR Kapsules gebruik as wat jy moet:

Moenie meer as die aanbevole dosis inneem nie. (Sien pakketinvoegsel)

Raadpleeg u dokter, apteker of gesondheidsorgverskaffer in die geval van oordosering. As hulle nie beskikbaar is nie, kontak die naaste hospitaal of gifsentrum.

5. MOONTLIKE BIJWERKINGE:

Daar was nie gevalle van gereelde of minder gereelde newe-effekte wat gerapporteer word wanneer Femolene Menopause SR Kapsules geneem word nie

Slegs in gevalle van oordosering of hipersensitiwiteitsreaksie kan u die volgende newe-effekte ervaar:

 • hoofpyn,
 • naarheid,
 • braking,
 • diarree,
 • geel-oranje verkleuring van die urine.

U moet egter met u gesondheidsorgverskaffer oorleg pleeg voordat u enige voedingsaanvullings bestanddeel neem.

As u enige newe-effekte ervaar wat nie in hierdie pamflet genoem word nie, nadat u Femolene-menopouse SR kapsules geneem het, stop onmiddellik die gebruik van die produk en raadpleeg u gesondheidsorgverskaffer. Stel asseblief u gesondheidsorgverskaffer in kennis.

6. STORAGE VOORWAARDE:

Bewaar alle medisyne buite bereik van kinders

Berg in ‘n koel, droë plek onder of by 25 ° C.

Hou die houer in die oorspronklike verpakking en in ‘n buitenste karton.

Beskerm teen lig.

Moenie in ‘n badkamer stoor nie.

Moet nie gebruik word na die vervaldatum wat op die etiket / karton en op die bottel aangedui word nie.

Moenie Femolene Menopause SR Kapsules gebruik as u enige sigbare tekens van agteruitgang sien nie.

Stuur alle ongebruikte medisyne na u apteker / verskaffer terug.

Moet nie ongebruikte medisyne in riool- of rioolstelsels gooi  nie.

7. AANBIEDING VAN FEMOLENE MENOPAUSE SR KAPSULES:

Kapsules verpak in wit 175 ml plastiekbottel in ‘n buitenste karton, wat in 30’s verpak word.

8. IDENTIFIKASIE VAN FEMOLENE MENOPAUSE SR KAPSULES:

Maroen / Pers kapsules.

9. REGISTRASIENOMMER:

Datum van registrasie van medisyne:

[Sal deur SAHPRA toegeken word by registrasie]

10. NAAM EN ADRES VAN REGISTRASIEHOUER:

Kenza Health (Edms) Bpk Suite 177, Private BagX7, Northriding 2162

11. DATUM VAN PUBLIKASIE:

Maart 2020