Femolene ULTRABBERRY PIL

FEMOLENE ULTRABERRY CAPSULES 

PATIENT INFORMATION LEAFLET

SCHEDULING STATUS:

Scheduled 0

PROPRIETY NAME AND DOSAGE FORM:

Femolene ULTRABERRY Capsules

Read this leaflet carefully because it contains important information for you

Femolene ULTRABERRY Capsules is available without a doctor’s prescription.

 • Keep this leaflet. You may need to read it again.
 • Do not share Femolene ULTRABERRY Capsules with any other person
 • Ask your doctor, pharmacist or healthcare provider if you need more information or advice

1. WHAT FEMOLENE ULTRABERRY CAPSULES CONTAINS: 

Per one Capsule contains: Actives

Cran-Max® 500 mg equivalent to 17000 mg of Cranberry extract

In-active Ingredients:  Magnesium Stearate, 

2. WHAT FEMOLENE ULTRABERRY CAPSULES IS USED FOR:

Femolene ULTRABERRY is all-natural concentrated whole fruit cranberry extract health supplement that may support a healthy urinary tract system.

3. BEFORE YOU TAKE/ USE FEMOLENE ULTRABERRY CAPSULES:

Do not take Femolene ULTRABERRY Capsules:

 • If you are known to be hypersensitive (allergic) to (active ingredient) or any of the ingredients. (see; COMPOSITION)
 • Do not use if you are alcohol dependent, patients with liver disease, diabetic and patients with kidney stones. 

Always tell your health care provider if you are taking any other medicine. If you are pregnant or breastfeeding, please consult your health care provider for advice before taking this medicine. 

Pregnancy and breastfeeding:

Femolene ULTRABERRY Capsules is not recommended for pregnant and lactating mothers to use this medicine. 

Important information about some of the ingredients of Femolene ULTRABERRY Capsules:

Inactive: All inactive ingredient added on the formulation of Femolene ULTRABERRY Capsules are known to be well tolerated.

Taking/ Giving/ Using other medicines with Femolene ULTRABERRY Capsules:

Always tell your healthcare provider if you are taking any other complementary or traditional medicine before taking/ using Femolene ULTRABERRY Capsules. 

4. HOW TO USE FEMOLENE ULTRABERRY CAPSULES

Do not share medicine with any other person.

 • Take one Femolene ULTRABERRY capsule per day
 • Take the Capsule with sufficient quantity of liquid (e.g. one glass of water)

Always take Femolene ULTRABERRY Capsules exactly as per recommendation of the Package Insert or by your health care provider and if you are unsure.

In the event of over dosage, consult your doctor or pharmacist. If neither is available, contact the nearest hospital or poison control center.

If you use more Femolene ULTRABERRY Capsules than you should:

Do not take more than recommended dose. (See Package Insert)

In the event of over dosage, consult your doctor, pharmacist or healthcare provider. If neither is available, contact the nearest hospital or poison center.

If you forget to take/ miss a dose of Femolene ULTRABERRY Capsules:

Do not take double dose to make up for forgotten individual doses. 

  5. POSSIBLE SIDE EFFECTS

There have not been cases of frequent or less frequent side effects reported when taking Femolene ULTRABERRY Capsules to date.

Only in cases of over dosage or hypersensitivity reaction you may experience the following side effects: 

 • Stomach upsets                                   

However, you should your consult with your healthcare provider before taking/using any dietary supplement ingredient. 

If you notice any side effects not mentioned in this leaflet after taking Femolene ULTRABERRY Capsules, stop the use of the product immediately and consult your healthcare provider please inform your healthcare provider.

6. STORAGE CONDITION

Store all medicines out of reach of children

Store in a cool, dry place below or at 25 0C.                                                          

 Keep the container in the original packaging and in an outer carton.

Protect from light

Do not store in a bathroom

Do not use after expiry date stated on the label/ carton and on the bottle.      

Do not use Femolene ULTRABERRY Capsules if you notice any visible signs of deterioration. 

Return all unused medicine to your pharmacist/ supplier.

Do not dispose of unused medicines in drains or sewage systems.

7. PRESENTATION OF FEMOLENE ULTRABERRY CAPSULES

Cran-Max® extract encapsulated in purple Elliptical gelatine capsules packed in a white bottle in an outer carton, presented in 30’s pack sizes.       

8. IDENTIFICATION OF FEMOLENE ULTRABERRY CAPSULES

Cran-Max® extract encapsulated in purple Elliptical gelatine capsules

9. REGISTRATION NUMBER

Date of Registration of Medicines:

[Will be allocated by SAHPRA upon registration]

10. NAME AND ADDRESS OF REGISTRATION HOLDER

Kenza Health (Pty) Ltd Suite 177, Private Bag X7, Northriding 2162

11. DATE OF PUBLICATON

October 2019

 

FEMOLENE ULTRABERRY CAPSULES

PASIËNTINLIGTINGSBLAADJIE

BYLAE STATUS:

Geskeduleer 0

EIENDOM NAAM EN DOSISVORM:

Femolene ULTRABERRY Capsules

Lees hierdie blaadjie sorgvuldig deur omdat dit belangrike inligting bevat

Femolene ULTRABERRY Capsules is beskikbaar sonder die voorskrif van ‘n dokter.

 • Hou hierdie pamflet. Jy sal dit dalk weer moet lees.
 • Moet nie Femolene ULTRABERRY Capsules met enige ander persoon deel nie.
 • Vra jou dokter, apteker of gesondheidsorgverskaffer as jy meer inligting of advies nodig het

1. WATTER FEMOLENE ULTRABERRY CAPSULES INHOUD:

Per een kapsule bevat: Aktiewe

Cran-Max® 500 mg gelykstaande aan 17000 mg Cranberry-ekstrak

Inaktiewe bestanddele: Magnesium Stearate,

2. WAT FEMOLENE ULTRABERRY CAPSULES GEBRUIK IS VIR:

Femolene ULTRABERRY is al die natuurlike gekonsentreerde volvrugte-bosbes-ekstrak gesondheidsaanvulling wat ‘n gesonde urienwegstelsel kan ondersteun.

3. VOORDAT FEMOLENE ULTRABERRY CAPSULES VOORKOM / GEBRUIK WORD:

Moenie Femolene ULTRABERRY Capsules neem nie:

 • As jy bekend is dat dit hipersensitief (allergies) is vir (aktiewe bestanddeel) of enige van die bestanddele. (sien; SAMESTELLING)
  • Moenie gebruik as jy alkoholafhanklikheid, pasiënte met lewersiekte, diabetiese en geduld met nierstene is nie.

Vertel altyd jou gesondheidsorgverskaffer as jy enige ander medisyne gebruik. As u swanger is of borsvoed, raadpleeg u gesondheidsorgverskaffer vir advies voordat u hierdie medisyne gebruik.

Swangerskap en borsvoeding:

Femolene ULTRABERRY Capsules word nie aanbeveel vir swanger en lakterende moeders om hierdie medisyne te gebruik nie. Veiligheid en doeltreffendheid onder hierdie toestande is nie ondersoek nie.

Belangrike inligting oor sommige van die bestanddele van Femolene ULTRABERRY Capsules:

Inaktief: Al die onaktiewe bestanddeel wat op die formulering van Femolene ULTRABERRY-kapsules bygevoeg word, is bekend dat dit goed verdra word.

Neem / Gee / Gebruik ander medisyne met Femolene ULTRABERRY Capsules:

Vertel altyd aan u gesondheidsorgverskaffer as u enige ander aanvullende of tradisionele medisyne gebruik voordat u Femolene ULTRABERRY Capsules gebruik / gebruik.

4. HOE OM FEMOLENE ULTRABERRY CAPSULES TE GEBRUIK

Moenie medisyne met enige ander persoon deel nie.

 • Neem een Femolene ULTRABERRY kapsule per dag

Neem die Capsule met voldoende hoeveelheid vloeistof (bv. Een glas water)

Neem altyd Femolene ULTRABERRY-kapsules presies volgens aanbevelings van die pakketinvoer of deur u gesondheidsorgverskaffer en indien u onseker is.

In geval van oordosering, raadpleeg u dokter of apteker. Indien nie beskikbaar is nie, kontak die naaste hospitaal of gifbeheersentrum.

As jy meer Femolene ULTRABERRY Capsules gebruik as wat jy moet:

Moenie meer as die aanbevole dosis inneem nie. (Sien pakketinvoegsel)

Raadpleeg u dokter, apteker of gesondheidsorgverskaffer in die geval van oordosering. As dit nie beskikbaar is nie, kontak die naaste hospitaal of gifsentrum.

As jy vergeet om ‘n dosis Femolene ULTRABERRY Capsules te neem / gemis:

Moenie dubbel dosis neem om vergete individuele dosisse te vergemaklik nie.

5. MOONTLIKE BIJWERKINGE:

Daar was nog nie gevalle van gereelde of minder gereelde newe-effekte wat gerapporteer is wanneer u Femolene ULTRABERRY-kapsules gebruik het nie.

Slegs in gevalle van oordosering of hipersensitiwiteitsreaksie kan u die volgende newe-effekte ervaar:

 • Maagversteurings of maagpyne.

U moet egter met u gesondheidsorgverskaffer oorleg pleeg voordat u enige voedingsaanvullingsbestanddeel gebruik.

As u enige newe-effekte sien wat nie in hierdie pamflet genoem word nie, nadat u Femolene ULTRABERRY-Capsules geneem het, stop onmiddellik die gebruik van die produk en raadpleeg u gesondheidsorgverskaffer. Stel asseblief u gesondheidsorgverskaffer in kennis.

6. STORAGE VOORWAARDE:

Bewaar alle medisyne buite bereik van kinders

Berg in ‘n koel, droë plek onder of by 25 ° C.

Hou die houer in die oorspronklike verpakking en in ‘n buitenste karton.

Beskerm teen lig.

Moenie in ‘n badkamer stoor nie.

Moet nie gebruik word na die vervaldatum wat op die etiket / karton en op die bottel aangedui word nie.

Moet nie Femolene ULTRABERRY Capsules gebruik as u enige sigbare tekens van agteruitgang sien nie.

Stuur alle ongebruikte medisyne na u apteker / verskaffer terug.

Moet nie ongebruikte medisyne in riool- of rioolstelsels verkoop nie.

7. AANBIEDING VAN FEMOLENE ULTRABERRY CAPSULES:

Cran-Max®-uittreksel ingekapsuleer in pers elliptiese gelatienkapsules wat in ‘n wit bottel in ‘n buitenste karton verpak is, wat in 30 se pakkiegroottes aangebied word.

8. IDENTIFIKASIE VAN FEMOLENE ULTRABERRY CAPSULES:

Cran-Max® ekstrak ingekapsel in pers elliptiese gelatien kapsules

9. REGISTRASIENOMMER:

Datum van registrasie van medisyne

[Sal deur SAHPRA toegeken word by registrasie]

10. NAAM EN ADRES VAN REGISTRASIEHOUER:

Kenza Health (Edms) Bpk Suite 177, Private BagX7, Northriding 2162

11. DATUM VAN PUBLIKASIE:

Oktober 2019